GDPR

GDPR 

Milé maminky,

dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“). Vzhledem k tomu, že jsme se i před ním pečlivě starali o bezpečnost údajů Vašich i Vašich dětí, toto nařízení pro Vás i nás nepřináší mnoho nového. Již před jeho přijetím jsme splňovali všechny podmínky českého i evropského práva.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je Správce?

Správcem jsme my, tedy Dance4mom., zastoupená Mgr. Lucií Trubačovou , IČ:  , sídlem Barunčina 1853, 143 00 Praha 4 – Modřany, která mimo jiné provozuje webové stránky www.dance4mom.cz. Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí zpracováváme jako Správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další Zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 606 489 411, nebo na e-mail: info@dance4mom.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako Správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme Vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Evidované osobní údaje (dospělí):

Jméno, Příjmení, E-mailová adresa, Telefonní číslo. Fotografie, Videozáznam, Audiozáznam, Databáze Vašich návštěv, Účetní databáze, jako platby a fakturace, Stavy a čerpání permanentních kupónů.

Osobní údaje dětí: se souhlasem rodiče, zákonného zástupce dítěte

Fotografie, Videozáznam, Audiozáznam.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mailová adresa.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám informace o našich akcích jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktů.

 • Fotografie a dokumenty na webu
  Na našem webu a dalších propagačních portálech zobrazujeme fotografie realizací a produktové fotografie. U realizací neuvádíme konkrétní jména zákazníků. Fotografie nepořizujeme bez předchozího souhlasu zákazníků, kteří mohou fotografování zakázky odmítnout
 • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zspolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Google, Facebook, Instagram

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či Zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na Zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@dance4mom.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zasílání informací a novinek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích Zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Rádi Vám v případě podezření zodpovíme osobně veškeré dotazy týkající se této záležitosti.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme pouze, pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako Správcem.

V budoucnu to mohou být i jiní poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 24.5.2018